Εργαστήριο Ηλεκτρικών Μηχανών               Laboratory of Electrical Machines

Untitled-1 

 
                                 και Ηλεκτρονικών Ισχύος                                and Power Electronics

                                                                    Τομέας Ηλεκτρικής Ισχύος                                                                           Electric Power Division

                                                   Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών                                                                          School of Electrical

                                                        και Μηχανικών Υπολογιστών                                                                       and Computer Engineering

                                                       Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο                                                            National Technical University of Athens

                                               Ηρώων Πολυτεχνείου 9, 15780 Ζωγράφου                                            9, Iroon Polytechneiou street, 15780 Zografou

                                                          τηλ: (+30)-210-7723767, fax: (+30) 210-7723593                                                           tel: (+30)-210-7723767, fax: (+30) 210-7723593  

 

Presentation of the laboratory:

 

 

Ελληνικά

Εnglish